Betooni kasutusjuhend

Betooni paigaldusaeg

Betoonisegu tuleb paigaldada ca 45 min kuni 90 min jooksul, sõltuvalt temperatuurist, peale selle jõudmist ehiotusobjektile. Kui paigaldamisaeg võib osutuda pikemaks kui 1,5 h, tuleb sellest eelnevalt teavitada betooni tootjat. Paigaldusajast mitte kinni pidamisel ei saa betoonisegu tootja garanteerida betooni survetugevusklassi.

Betooni töödeldavuse suurendamine ehitusobjektil

Betooni töödeldavuse suurendamist ehitusobjektil teostada ainult plastifikaatoriga. Plastifikaator lisatakse betoonimikserisse enne betoonisegu paigaldust. Minimaalne segamisaeg on 5 min. Enne paigaldust tuleb veenduda, et plastifikaator on segunenud ja betoonisegu on ühtlane.

Vee lisamine ehitusobjektil

Vee lisamine betoonisegusse on üldjuhul keelatud, kuna see põhjustab projekteeritud betooni survetugevusnäitajate vähenemist. Kui tellija nõudmisel lisatakse betoonisegusse vett, tuleb lisatud vee kogus ja kellaaeg saatekirjal fikseerida. Korralduse andnud isikul on kohustus anda märkusele saatekirjal allkiri (nimi peab olema kirjutatud loetavalt). Vee lisamisel lasub vastutus betooni omaduste muutmise eest täiel määral korralduse andnud isikul.

Suvine betoneerimine

Mida kõrgem on välistemperatuur, seda kiiremini hakkab betoonisegu tarduma. Vajadusel tuleb kasutada tardumise aeglustajat. Eriti oluline on põrandatesse ja plaatidesse paigaldatud betoonisegu järelhooldus, kaitsmine kiire vee väljakuivamise eest (kõrge temperatuur + otsene päikesekiirgus + tuul). Järelhooldust tuleb alustada vahetult pärast betoneerimist, et minimaliseerida pragunemisriski. Järelhooldust teostatakse kastmise, kilega või järelhooldusainega katmise teel. Põrandabetooni soovituslik hooldusperiood on 14 kalendripäeva.

Talvine betoneerimine

Mida madalam on välistemperatuur, seda aeglasemalt betoonisegu kivineb. Temperatuuril < 0°C betooni kivinemisprotsess peatub. Kui ööpäeva keskmine temperatuur langeb alla +5°C, tuleb kasutusele võtta talvised betoneerimismeetodid. Betooni temperatuur ei tohiks langeda alla 0°C enne 5 MPa survetugevuse saavutamist. Kivinevat betoonkonstruktsiooni tuleb kaitsta külma ja tuule eest ning vajadusel soojendada (min.3-5 ööpäeva). Arvestada tuleb tuulega, kui külma mõju suurendajaga. Talvisel betoneerimisel tuleks ära kasutada värske betoonisegu soojust ja betooni kivinemisel tekkivat soojust. Talvisel betoneerimisel tuleb valatud konstruktsioon võimalikult kiiresti peale betoonisegu paigaldamist presendi või koormakattega tuulekindlalt kinni katta. Vajadusel kasutada soojustusmaterjaliga kinni katmist. Kõrgema survetugevusklassiga betoonisegu eraldab kivinemisel rohkem soojust, efektiivsust lisab sooja betoonisegu kasutamine.

Betoonisegu paigaldamise “ABC