Tarnetingimused

1. Betooni tellimine

Betooni müügileping loetakse sõlmituks tellimuse esitamisel kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kui pooled ei ole eraldi kokku leppinud, siis kauba hind jm üldtingimused on sätestatud veebilehel www.betoonimeister.ee ja tellimuse esitamisel loetakse veebilehel olevad tingimused osaks lepingust.
Tellimused esitada hiljemalt valule eelneva päeva kella 14.00-ks.
Betooni tellimine nädalavahetusel tuleks eelnevalt kooskõlastada nädalavahetusele eelnevaks neljapäevaks. Tellimus esitada kirjalikult e-posti teel või Tellija ja Tarnija omavahelisel kokkuleppel suuliselt telefoni teel. Tellimuse puhul eeldab tarnija, et tellija teab milliseks otstarbeks betoon tarnitakse ja tarnija ei vastuta ebaõige tellimuse eest.

Betooni tellimisel esitatakse järgmised andmed:

  • tellija nimi, aadress, volitatud isik ja telefon;
  • ehitusobjekti aadress ja telefon;
  • tarne maht, m3;
  • betooni klass, erinõuded betoonile;
  • tarneaeg, koormate vaheline intervall;
  • betooni paigaldamise viis (renn, linttransportöör, pump), betooni paigaldamise kaugus transpordivahendist.

2. Tarnimine

Kokkulepitud tarnegraafik seob mõlemat osapoolt. Võimalikest tarne muutustest annavad poolte volitatud esindajad teineteisele koheselt teada. Tellija võib muuta või tühistada tellimust kokkulepitud tarnele eelneva tööpäeva kella 17.00-ks. Hilisemal tühistamisel kohustub Tellija hüvitama Tarnijale sellega tekitatud kahju.
Tellija kohustub tagama betooni transpordivahendite takistusteta ja ohutu juurdepääsutee mahalaadimiskohale. Tellija vastutab transpordiga seotud töö- ja sissesõidulubade olemasolu ja liikluskorralduse eest objektil. Nende nõuete eiramisest tekkinud kahju Tarnijale peab hüvitama Tellija.
Tellija on kohustatud näitama autojuhile koha ehitusobjektil, kus on võimalik vajadusel pesta betoonimiksereid ja kuhu on võimalik jätta pumba puhastamisel betoonijäätmed. Juhul, kui ehitusobjektil nende pesemise võimalus puudub, tasub Tellija pesemisega seotud kulud.

3. Vastuvõtt

Tellija kohustub betooni vastuvõtmisel kontrollima saatekirjalt selle vastavust tellimusele (betooni klass, kogus, erinõuded jne). Kauba mittevastavusel tellimusele või silmaga märgatava vea korral peab Tellija koheselt sellest informeerima Tarnijat telefonil 1501. Tarnija esindaja juuresolekul koostatakse kahepoolne akt. Nende nõuete mittetäitmisel, loetakse betoon vastu võetuks ja Tellija ei või tugineda betooni nõuetele mittevastavusele.
Tellija esindaja märgib betooni saatelehele transpordivahendite objektile saabumis- ja lahkumisaja, ooteaja, mahalaadimise algus- ja lõppaja ning kinnitab koorma vastuvõttu oma allkirjaga. Saatekiri on Tarnija ja Tellija vahelise edasise arvlemise aluseks.
Üldjuhul on igasugune vee lisamine tarnimise ajal keelatud.
Erijuhtudel võidakse betooni spetsifitseeritud konsistentsi saavutamiseks lisada tootja vastutusel vett ja keemilisi lisandeid tingimusel, et spetsifikatsioonis esitatud piirväärtust ei ületata ja keemilise lisandi lisamine on betooni koostise projekteerimisel ette nähtud. Lisatava vee või keemilise lisandi kogus tuleb märkida saatelehele.
Igasugune betooni koostise muutmine lisaveega ehitusobjektil Tellija nõudmisel, mis ei ole spetsifikatsioonis ette nähtud, peab olema vormistatud kirjalikult ning vabastab Tarnija vastutusest betooni kvaliteedi eest.
Transpordivahendite tehnilisest rikkest põhjustatud tööseisaku aega, mis on fikseeritud Tellija poolt saatelehel ei arvestata nende kasutusaja sisse. Tellijal ei ole õigust esitada kahjunõuet kulutuste eest, mis on põhjustatud antud tööseisakust.

4. Pumpamine

Betooni pumpamisel järgib ja täidab Tarnija asjakohaseid norme ja eeskirju. Tarnija kohustub kooskõlastama Tellijaga eelnevalt pumba paigalduse ning vajadusel informeerima Tellijat pumpamisega seotud ohutu töö eeskirjadest (elektriliinide lähedus, seisuplatsi horisontaalsus, kandevõime jm).
Tellija vastutab pumpamise planeerimise, Tarnijale vajaliku info edastamise, töö juhtimise ja järelevalve, vajalike töölubade ja liikluskorralduse eest. Tellija tagab ehitusplatsil pumba paigalduseks ja betoonimikserite ohutuks juurdepääsuks vajaliku seisuplatsi, mis on vajaliku suuruse, sileduse, horisontaalsuse ja kandevõimega. Tellija tagab ehitiste ja esemete katmise määrdumise eest ning informeerib nendest pumbajuhti.
Pumpamiseks vajalike toruliinide ja voolikute paigaldus, teisaldus, mahavõtt ja puhastamine on tellija ülesanne pumbajuhi tehnilise juhendamisel. Nimetatud töö teostamiseks kulutatud aeg loetakse pumba kasutuse töötundide hulka.
Tellija kinnitab pumpamise töö vastuvõetuks oma allkirjaga saatekirjal, märkides ka pumba kasutusaja objektil.
Tarnijal on õigus keelduda pumpamistööst või peatada see, kui ilmnevad inimesi ja/või materiaalseid väärtusi ohustavad tegurid. Tarnija on kohustatud sellest kohesekt Tellijat teavitama.

5. Maksetingimused

Vastavalt betooni müügilepingule, selle puudumisel ettemaksuga.
Tarnijal on õigus peatada tellimuste täitmine või keelduda uute tellimuste vastuvõtmisest, kui Tellijal on Tarnijale üle tähtaja maksuvõlg või krediidilimiit on ületatud.